Holder det i byretten?

Vi vover det ene øje og introducerer en blog. Vi vil gerne bruge vores viden og erfaring på de mere generelle problemer, det danske rets- og velfærdssamfund står over for. Vi vil gerne selv kunne tage emner op, der ikke nødvendigvis i forvejen er formulerede som retlige problemer, vi vil gerne komme med vurderinger, der går ud over svar på ”hvad siger loven?”, og vi vil gerne præsentere dem i lidt mindre stram form end den strengt videnskabelige.

Vores indlæg vil fortsat være forskningsbaserede, helt på samme måde som når vi skriver videnskabelige bøger og artikler, når vi underviser, og når vi formidler fx via opsøgende journalister. Vi vil med andre ord gerne bringe vores faglige viden og kunnen i spil – til fordel for demokratiet, for retten, for velfærdssamfundet og for udviklingen.

Vi kalder bloggen for ”Holder det i byretten?”, fordi vi ligesom en domstol gerne vil komme med vores bedste vurdering af spørgsmål, spørgsmål med retligt indhold og relevans. Men vi er selvfølgelig ikke nogen domstol i den forstand, at vi kommer med autoritative bud. Vi kommer med vores bedste bud, og andre er velkomne til at byde ind. Og vi kalder det for ”lawyers go de lege ferenda”, fordi der er en tradition inden for den retlige verden at man sommetider kan træde ud af den stramme, juridiske rolle og præsentere lidt bredere bud på noget, som man har beskæftiget sig med, i vores tilfælde noget vi er stødt på i vores forskning. Inden for juraens verden er der en tradition for at bruge latinske betegnelser – måske for at få det til at lyde lidt mere fint og eksklusivt. Når jurister vurderer noget ”de lege lata”, er det om aktuelt gældende ret. Hertil kommer et område, ”de lege ferenda”, hvordan retten bør være. Det er her, vi gerne vil give vores bud, kvalificerede bud på juridiske løsninger, vurderet ud fra vores erfaringer som juridiske forskere.

Værdigrundlag:

Normalt når vi vurderer noget juridisk, forholder vi os til de autoritative tekster: Love, domme osv. Når vi imidlertid kommer med retspolitiske vurderinger, med ”de lege ferenda”-betragtninger er grundlaget knap så sikkert – selvom guderne må vide, at heller ikke love og domme altid giver grundlag for sikre juridiske vurderinger. Vores værdigrundlag i nærværende sammenhæng er den demokratiske rets- og velfærdsstat i udvikling.

Demokratiet, hvilket især betyder borgernes indflydelse på lovgivningen, er i den forbindelse helt grundlæggende. Et velfungerende demokrati er et gode, og Danmark har et ganske velfungerende et af slagsen. Det er muligvis under pres, og i hvert fald under udvikling. Vi vil gerne bidrage til den demokratiske udvikling og ikke dets afvikling.

Også retsstaten er afgørende. Det er afgørende, at de, der handler på hele samfundets vegne, lige fra regering til ansatte i sundhedssektoren, socialvæsen eller inden for forskning, gør det på retligt grundlag. Det er muligt, at det kan være hensigtsmæssigt at handle på en bestemt måde, men i en retsstat må det ske på retligt grundlag. Jo mere vi udstyrer fx en regering med helt diskretionære beføjelser, jo mere risikerer vi, at det er deres egne interesse, der varetages, og ikke samfundets. Og på samme måde forudsætter et velfungerende demokrati, at borgerne er udstyret med grundlæggende rettigheder, fx til at stemme ved valg, til ikke at blive fængslet, hvis ikke der er en lovlig grund, og til at give udtryk for egne holdninger og synspunkter. Sagt på en anden måde er rettigheder i vidt omfang en forudsætning for demokratiet og dermed i mindre grad noget, man bare kan stemme om.

Yderligere er det danske samfund også et velfærdssamfund, et samfund hvor få har for meget og færre for lidt og med relativt lige fordeling af goderne. På denne måde sikres en god udnyttelse af ressourcerne: Hvis en stor del af befolkningen er for fattige til at tage en uddannelse eller for syge til at arbejde, går det ud over hele samfundet. Og desuden ser det ud til, at netop et velfærdssamfund er det bedste til at sikre en tilfreds og måske endda en lykkelig befolkning.

Der er endvidere tale om et samfund i udvikling. Vi mener ikke, at det er nogen fordel at skabe en forestilling om en tid, hvor den demokratiske velfærdsstat fungerede upåklageligt. Det har den aldrig gjort, og der har altid været udfordringer. Vi vil gerne tage netop de udfordringer op, der drejer sig om de retlige aspekter. Det er her vores ekspertise ligger.

Det er oplagt, at disse grundlæggende værdier ikke står mejslet i sten: Der er ikke noget klart svar på, hvor stor en ulighed, der skal til for at skabe mere alvorlige problemer, ligesom der ikke er noget klart svar på, hvor store beføjelser en regering skal have til at vedtage regler uden om Folketinget. Men de grundlæggende ideer om demokrati, lighed og retsstat er i deres kerne klare nok. Og det er dem, vi går ud fra i vores vurderinger.

Vi kalder bloggen ”Holder det i byretten?” velvidende, at de spørgsmål, vi behandler, ofte netop ikke vil komme for en domstol. Her på bloggen præsenterer vi vores vurderinger – som herefter ligger åbent for enhver at bedømme.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑